Alternative flash content

Requirements

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1

 • Kontrola biznesowa. Wprowadzono zestawienie 'Kontrola biznesowa' pozwalające przedstawić przebieg transakcji zapisanych na fakturach sprzedaży i zakupu i powiązanych z nimi fakturach korygujących, dokumentach płatności oraz notach odsetkowych.
 • Ewidencja faktury uproszczonej. W programie wprowadzona została stawka Oblicz%. Stawka ta może być wykorzystana przy wystawianiu uproszczonych faktur zakupu lub sprzedaży.
 • Okno rejestry i konta VAT. Poprawiono ergonomię dodawania kont w oknie Rejestry i konta VAT poprzez umożliwienie wyboru konta bezpośrednio z Planu kont. Na zakładce maski kont dodane zostały kolumny , w których można zdefiniować konta  VAT-u należnego i VAT-u naliczonego, w zależności od wybranego typu dokumentu.
 • Sortowanie rejestrów VAT. Umożliwiono drukowanie rejestrów VAT sprzedaży i zakupu z sortowaniem pozycji według numeru ewidencyjnego dokumentów lub według wybranych dat. Wydruk rejestru VAT można uzyskać wybierając odpowiedni rejestr z menu Rejestry oraz zaznaczając wybrane parametry wydruku.
 • CIT-8. Od wersji 2013.1 program Finanse i Księgowość umożliwia sporządzanie zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8.
 • Odblokowanie szablonów numeracji. Umożliwiono zmiany między rocznymi (rok sprawozdawczy i kalendarzowy) szablonami numeracji dokumentów księgowych wprowadzonych do bufora.
 • Rozbudowa pieczątek. Dodano mozliwość wybrania przez Użytkownika położenia pieczątek dekretacyjnych na stronie wydruku, poprzez ustawienie odpowiednich wartości marginesów poziomych i pionowych. Uzytkownik może również dodać na wydruku numer ewidencyjny dokumentu księgowego.

 

Symfonia Handel 2013.1

 • Kontrola biznesowa. Dodano narzędzie wspierające księgowość w przedstawieniu przebiegu transakcji. Jest to zestawienie wykonywane dla dokumentów programu handlowego, z mozliwością eksportu do programu MS Excel.
 • E-faktury. Zgodna domniemana. Umożliwiono wystawianie dokumentów w formie elektronicznej w zależnościod wyboru pracy w trybie zgody domniemanej lub zgłoszenia przez kontrahenta sprzeciwu.
 • Faktura uproszczona zakupu. Umożliwiono prosty i szybki sposób zaewidencjonowania faktury uproszczonej poprzez podanie w nowym oknie: wartości brutto oraz kwoty podatku VAT. Na tej podstawie program obliczy stawke podatku VAT oraz wartość netto.
 • Wydruk raportu Faktura uproszczona sprzedaży. Dodano nowe raporty wydruków dokumentów sprzedaży - Dokument uproszczony.
 • Faktura zakupu wystawiona przez nabywcę. Możliwość wystawienia przez nabywcę faktury zakupu w imieniu sprzedawcy i zarejestrowanie jej od razu w kartotece zakupu.
 • Zmiana treści wydruku dokumentu Pro-forma. Dostosowanie treści wydruku dokumentów ProForma do zmian przepisów.

 

Symfonia Faktura 2013.1

 • Kontrola biznesowa. Dodano narzędzie wspierające księgowość w przedstawieniu przebiegu transakcji. Jest to zestawienie wykonywane dla dokumentów programu handlowego, z mozliwością eksportu do programu MS Excel.
 • E-faktury. Zgodna domniemana. Umożliwiono wystawianie dokumentów w formie elektronicznej w zależnościod wyboru pracy w trybie zgody domniemanej lub zgłoszenia przez kontrahenta sprzeciwu.
 • Wydruk raportu Faktura uproszczona sprzedaży. Dodano nowe raporty wydruków dokumentów sprzedaży - Dokument uproszczony.
 • Zmiana treści wydruku dokumentu Pro-forma. Dostosowanie treści wydruku dokumentów ProForma do zmian przepisów.

 

Symfonia Mała Księgowość 2013.1

 • Zmiany parametrów w oknie Zapis. W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji Zgodnie ze zmienionymi przepisami.
 • Narzędzia ułatwiające rejestrację faktur uproszczonych. Faktura uproszczona może nie posiadać zapisów wszystkich elementów wartości faktury.Podczas jej wprowadzania niezbędne może być ustalenie stawki VAT na podstawie widocznych na fakturze kwot (np. brutto i VAT). W programie zastosowane zostały mechanizmy ułatwiające operację.
 • Dodatkowe parametry we wzorach księgowań. W celu usprawnienia rejestracji dokumentów z różnymi momentami zaliczenia VAT wprowadzone zostały zmiany w oknie definiowania wzorów księgowania.
 • Modyfikacja istniejących i dodanie nowych parametrów pracy. W celu zapewnienia możliwości dostosowania wprowadzonych zmian do wymagań konkretnej firmy wprowadzono modyfikację niektórych ustawień programu oraz wprowadzono kilka nowych.
 • Modyfikacja zakresu importowanych danych. Podczas importu danych z programu Handel program wypełnia odpowiednimi wartościami również nowe pola , sterujące rozliczeniem VAT.
 • Zmiany parametrów domyślnych w oknie środka trwałego. W oknie opisu środka trwałego data nabycia środka trwałego jest podpowiadana na podstawie daty zakupu z wybranej faktury.

 

Symfonia e-Dokumenty 2013.1

 • Nowy parametr pracy Pracuj w trybie zgody domniemanej. Umożliwiono wystawianie dokumentów w formie elektronicznej w zależności od istnienia zgody domniemanej lub zgłoszenia przez kontrahenta sprzeciwu.
 • Nowy parametr pracy Pozwalaj na wysyłkę niepodpisanych e-faktur. Dodano nowy parametr pracy Pozwalaj na wysyłkę niepodpisanych e-faktur, który pozwala wysyłać niepodpisane e-faktury.
 • Nowy parametr pracy Blokuj ponowną wysyłke dokumentu. Dodano nowy parametr pracy Blokuj ponowną wysyłkę dokumentu, który zabezpiecza przed ponownym wysłaniem tego samego dokumentu.
 • Zmiana treści e-maila wysyłanego automatycznie. Zmieniono treść generowanego automatycznie e-maila, wysyłanego razem z fakturą.
 • Zmiany w kartotece Umowy. Dodano nowe typy umów: Zgoda i Sprzeci.
 • Umożliwienie wysyłania wraz z fakturą wskazanego załącznika dodanego do dokumentu. Umożliwiono wysyłanie załącznika wraz z e-fakturą.
 • Obsługa w aplikacji limitów z serwisu miedzyfirmami.pl. Pakiet na wysyłanie dokumentów przy współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl i jego obsługa.
 • Automatyczne zapisanie załącznika wysyłanego wraz z dokumentem. Obsługa zapisywania załączników odebranych razem z fakturą.
 • Nowe filtry w kartotece kontrahentów. Dodano możliwość wyszukiwania kontrahentów za pomocą nowych filtrów: Ze zgodą na wysyłkę, Ze sprzeciwem na wysyłkę, Bez umowy na wysyłkę.
 • Nowe prawo użytkownika Zmiana rodzaju faktury z e-faktury na dokument papierowy. Możliwość zadecydowania o statusie faktury (papier / e-faktura) w zależności od uprawnienia.
 • Informowanie o tym, że dokument jest w trakcie wysyłania. Informowanie o przedłużającej się operacji wysyłania dokumentu.
 • Nowa opcja - Odrzucanie nieznanych dokumentów. Dodano możliwość odrzucenia dokumentu przesłanego z serwisu miedzyfirmami.pl gdy dokument znajduje sie w kartotece Dokumenty nieznane.
 • Powód odrzucenia dokumentu. Dodano możliwośc podania powodu odrzucenia otrzymanych dokumentów.
 • Współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl - notatki. Dodano funkcję wysyłania komentarza tekstowego wraz z dokumentem do serwisu miedzyfirmami.pl.
 • Współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl - blokowanie kontrahentów. Obsługa blokowania kontrahentów przy współpracy z serwisem miedzyfirmami.pl.
 • Wysyłanie e-faktur przez serwis miedzyfirmami.pl do niezarejestrowanych w nim kontrahentów. Pojawienie się nowych parametrów wysyłania dokumentów przez serwis miedzyfirmami.pl
 • Zaznaczanie wszystkich dokumentów. Ułatwienie jednoczesnego zaznaczania wszystkich dokumentów w kartotece.
 • Obsługa nowych banków.  Dodano możliwość obsługi nowych banków BZWBK oraz Raiffeisen. program Symfonia e-Dokumenty uzyskał potwierdzenie zgodności z certyfikatem PekaoREADY.

 

Symfonia e-Deklaracje 2013.1

 • e-Deklaracje VAT i PCC-3 bez elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą a będący osobami fizycznymi mają możliwość składania e-deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D oraz PCC-3 bez konieczności podpisywania ich elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 • e-deklaracja PIT bez elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Uzytkownik może składać deklaracje PIT-16, PIT16Z, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 bez konieczności podpisywania ich elektronicznym podpisem weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a

 • Wprowadzono dodatkową kolumnę w raporcie 'Zestawienie rachunków bankowych'. W kolumnie tej widoczna jest informacja, czy dany rachunek bankowy może być obsługiwany elektronicznie.
 • Poprawiono zapis danych nowych kontrahentów i pracowników dodawanych do kartotek z pozio-mu wprowadzania bilansu otwarcia lub wprowadzania obrotów rozpoczęcia.
 • Poprawiono zapis edytowanych danych kontrahentów i pracowników.
 • Poprawiono sposób wyświetlania listy dokumentów posortowanych według kolumny numer. Lista dokumentów jest obecnie wyświetlana jako ciąg liczbowy, od najmniejszego do największe-go numeru.
 • Poprawiono przyporządkowanie do okresu sprawozdawczego dokumentów Raport kasowy po wykonaniu konwersji bazy danych programu.
 • Poprawiono pobieranie danych do polecenia przelewu zlecanego z deklaracji PIT5.

 

Symfonia Finanse i Księgowość 2013

 • Obsługa przelewów elektronicznych: Funkcjonalność e-Przelewy wspomaga linię programów Symfonia w obsłudze płatności elektronicznych i współpracy z bankami przy wymianie zleceń płatności i odbierania wyciągów. e-Przelewy zapewniają wysoką jakość w obszarze zabezpieczenia dostępu do danych wrażliwych, realizowaną poprzez zbiór uprawnień nadawanych poszczególnym użytkownikom. Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania przelewów i odbierania wyciągów bankowych. Zlecanie elektronicznych przelewów krajowych dla kontrahentów, pracowników, Urzędu Skarbowego oraz pomiędzy własnymi rachunkami bankowymi można wykonać w oknie rozrachunków z menu Operacje. Przelewy mogą być zarówno pojedyncze jak i zbiorcze dla grupy zaznaczonych na liście rozrachunków odbiorców.
 • Odświeżony interfejs użytkownika: Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu, odświeżono i ujednolicono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.
 • Elastyczna numeracja dokumentów księgowych: Została wprowadzona możliwość elastycznej numeracji dokumentów księgowych, która może przybierać wartości numeracji miesięcznej, kwartalnej lub rocznej.
 • Eksport raportów do Excela: Raporty: Obroty konta, Zapisy na koncie, Obroty kont aktywnych, Obroty kont w miesiącu, Zestawienie obrotów i sald, Bilans oraz Rachunek zysków i strat można przesłać do MS Excel. Po wybraniu raportu i zaznaczeniu odpowiednich opcji jego wykonania, polecenie drukowania uruchamia okienko wyboru eksportu raportu do MS Excel. Niezależnie od wyeksportowania raportu do MS Excel, raport zostaje wykonany również w programie.
 • Wydruk pieczątki z dekretami: Wydruk pieczątki z dekretami to rozwiązanie, które daje możliwość wydruku pieczątki dekretacyjnej, pobierającej dane z wprowadzonego i zadekretowanego w buforze lub księgach dokumentu. Dzięki zautomatyzowaniu procesu dekretacji dokumentów, eliminujemy możliwość pomyłki pomiędzy dekretacją ręczną a wprowadzoną do programu. Użytkownik posiada możliwość wydrukowania dekretacji dla dokumentów znajdujących się w buforze lub księgach.
 • Powiat i gmina w danych firmy: Do formatki Informacje o firmie zostały dodane pola, w których można wprowadzić nazwy powiatu i gminy, zgodnych z miejscem zarejestrowania firmy. Dane z tych pól wykorzystywane są w deklaracjach podatkowych.
 • Ułatwienia przy łączeniu transakcji: Użytkownik jest informowany o liczbie proponowanych połączeń transakcji. Została zwiększona wydajność łączenia transakcji.
 • VAT na formatce dokumentu: Na formatkach dokumentów, które posiadają rejestr VAT, po wejściu do rejestru VAT pole z kwotą netto zostaje podświetlone do edycji. Rejestry VAT muszą być wcześniej zdefiniowane a w dokumencie musi być wskazany rejestr domyślny.
 • Wybór typu dokumentu przy jego tworzeniu: Jeżeli na liście dokumentów w buforze lub księgach zostanie wybrany dany dokument, a następnie Użytkownik wybierze z dolnego menu przycisk Wprowadzanie, zostanie wówczas otwarty pusty dokument wybranego typu.
 • Katalog dyskowy dla nowych baz: Został wprowadzony parametr PromptPath w sekcji DatabasePath w pliku Amfk.ini, który umożli-wia na etapie wdrażania programu zdefiniowanie miejsca utworzenia bazy z danymi firmy. Zdefiniowanie ścieżki dostępu do baz jest szczególnie przydatne tym użytkownikom, którzy obsługują wiele firm i dzięki temu w łatwy sposób mogą odnaleźć miejsce przechowywania baz zakładanych przez różnych użytkowników. W stosunku do wcześniejszej wersji programu lokalizacja pliku Amfk.ini została zmieniona, obecnie znajduje się w katalogu %APPDATA%\Sage\config.
 • Ostrzeżenie z niezgodności numerów kontrahentów: Jeżeli w trakcie wprowadzania dokumentów WDT i DEX Użytkownik wypełni pole Nr kontrahenta innym numerem, niż numer kontrahenta użyty w zapisie księgowym, zostanie wówczas ostrzeżo-ny o wystąpieniu różnic komunikatem. Komunikat zostanie wyświetlony w trakcie zapisu dokumentu do bufora lub ksiąg.
 • Nazwy rejestrów VAT w kolejności alfabetycznej: W trakcie wprowadzania danych na formatce Rejestr, otwieranej z formatki wprowadzania doku-mentu, należy wypełnić pole Nazwa, odnoszące się do rejestru właściwego dla danego typu dokumentu. Rejestr wybierany jest z rozwijanej listy, na której nazwy właściwych rejestrów podane są w kolejności alfabetycznej.
 • Prezentacja użytych stawek VAT: Na wydruku raportu Zestawienia rejestrów VAT prezentowane są tylko użyte, w danym okresie lub narastająco, stawki VAT.
 • Rozdzielony opis kont WN i MA na dokumencie: W ustawieniach modułu (Ustawienia \ Parametry stałe \ Opisy pozycji na dokumencie) można zdefiniować sposób opisu pozycji na liście dokumentów. Zmiana opcji opisu spowoduje inny sposób wyświetlania opisów na formatkach dokumentów za-równo w buforze jak i dokumentów już zaksięgowanych. W przypadku zmiany sposobu opisu pozycji z pełnej na skróconą, jako opis będzie widoczny opis pierwszej pozycji. Wszystkie opisy po-jawią się ponownie po zmianie opcji wyświetlania ze skróconej na pełną.
 • Szybkie przejście do kartoteki kontrahentów: W trakcie wprowadzania numeru konta, którego ostatnią analityką jest kartoteka kontrahenta, oprócz planu kont zostaje od razu otwarta kartoteka kontrahentów stałych.
 • Obsługa NIP w dokumentach: W trakcie wprowadzania nowego lub edycji istniejącego dokumentu, po wpisaniu numeru NIP, którego nie ma w żadnej z kartotek kontrahentów, stałych lub incydentalnych, zostaje otwarte okno kontrahentów. Użytkownik może wybrać kartotekę kontrahentów stałych i w nim dodać nowego kontrahenta lub wskazać już istniejącego, a operację potwierdzić przyciskiem Użyj. Formatka dokumentu zostanie wówczas uzupełniona o pozostałe dane kontrahenta, bez konieczności ponownego ich wprowadzania. W trakcie wprowadzania dokumentu można również wskazać kontrahenta incydentalnego. Wyboru Użytkownik dokonuje rozwijając listę w polu Nr kontrahenta lub w polu NIP i wskazując kartotekę Kontrahenci incydentalni. W kartotece można wybrać już istniejącego, lub dodać nowego kontrahenta.
 • Dodana została prezentacja adresu kontrahenta na formatce wprowadzania dokumentu.

 

Środki Trwałe 2013

 • Odświeżony interfejs użytkownika: Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu, odświeżono i ujednolicono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.
 • Rejestr zdarzeń środków trwałych: Dodany został rejestr zdarzeń związanych ze środkiem trwałym. Ogólny układ i wygląd okna rejestru zdarzeń środków trwałych przypomina standardowy układ kalendarza. Cechą charakterystyczną dla rejestru zdarzeń jest dostępność listy środków trwałych widocznej w ramce, w prawej dolnej części okna. Zawartość tej list jest uzależniona od sposobu wywołania okna Rejestr zdarzeń środków trwałych. Wywołanie z okna Środki trwałe, w którym zaznaczona jest grupa środków, spowoduje, że dostępne na liście będą jedynie środki zaliczone do tej grupy. Wykorzystując dostępne mechanizmy kalendarza można zaznaczyć w nim odpowiedni przedział czasu, a następnie kliknięciem otworzyć okno definiowania zdarzenia i wprowadzić w nim informację o zdarzeniu. Zdarzenie może być zdefiniowane jako jednorazowe lub jako cykliczne, zależnie od jego charakteru. Zdarzenie może być zaliczone do jednego z rodzajów: Naprawa, Przegląd, Szkoda i Ubezpieczenie lub jako nienależące do żadnego z tych rodzajów. Możliwe jest równoczesne zdefiniowanie zdarzeń dotyczących kilku środków trwałych. Tak prowadzony rejestr pozwala zachować kontrolę nad ewidencją przeglądów, napraw i modernizacji środków trwałych oraz związanym z tym procesem dokumentowania zdarzeń. Możliwe jest zaplanowanie zdarzeń wynikających z wymagań do procesu eksploatacji środków trwałych, takich jak przeglądy techniczne, wymiana materiałów eksploatacyjnych, przedłużenie ubezpieczenia, zakończenie lub przerwanie eksploatacji np. z powodu wygaśnięcia licencji. Można zastosować następujące narzędzia wspomagające kontakt z innymi programami. Rejestr zdarzeń może być synchronizowany z programem Microsoft Outlook. Przy tej metodzie, jeżeli w opisie zdarzenia będzie zdefiniowane przypominanie, użytkownik będzie otrzymywał standardowe komunikaty o przypominające o zbliżaniu się terminu realizacji zdarzenia. Opis zdarzeń można również wyeksportować do pliku kalendarza (.vcs). Mogą być następnie wykorzystane na innych komputerach z zastosowaniem różnych programów akceptujących format pliku kalendarza.
 • Rozliczenie dotacji do środków trwałych: Rozwinięta została funkcjonalność rozliczania refundacji, niestanowiącej kosztów uzyskania przychodu. Wprowadzone zmiany mają ułatwić ewidencjonowanie rozliczeń dotacji unijnych do środków trwałych. Klienci otrzymują dotacje unijne na modernizację środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne, dotyczące części przyznanego dofinansowania, nie są kosztem uzyskania przychodu. Problem polega na tym, że dotację firma otrzymuje z pewnym opóźnieniem i w momencie przyjmowania zmodernizowanego środka do użytku przedsiębiorstwa nie znają jeszcze kwoty dotacji. Dlatego po jej otrzymaniu muszą korygować zaksięgowaną amortyzację. Wprowadzona została: rejestracja historii zmian kwoty refundacji, operacja zmiany kwoty NKUP dla środka, możliwość ewidencji kilku kwot NKUP z różnych źródeł dofinansowania dla jednego środka, przeniesienie wyznaczania NKUP dla środków refundowanych na moment wyznaczania planu amortyzacji, możliwość wskazania do jakiej kwoty albo od jakiego momentu ma się wykonać korekta umorzenia przy wprowadzaniu dotacji.
 • W związku z rozszerzeniem funkcjonalności rozliczanie kwot niestanowiących kosztów uzyskania przychodów wprowadzone zostały zmiany w raportach: w oknie Środki trwałe dodany został nowy raport Środki refundowane i dotowane, w raportach Umorzenie środków dodano możliwość rozbijania kwot umorzeń podatkowych na KUP i NKUP, w raporcie Przewidywany plan amortyzacji uwzględniono przewidywane rozliczenia refundacji.

 

Handel 2013

 • Odświeżony interfejs użytkownika: Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu, odświeżono i ujednolicono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.
 • Obsługa przelewów elektronicznych:W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności i odbieraniu wyciągów. Operacje te są możliwe dzięki współdziałaniu programu Handel z programem e-Dokumenty.
 • Obsługa kartoteki Pieniądze została wzbogacona o operacje grupowe związane z przelewami elektronicznymi.
 • Import operacji bankowych: Operacje bankowe można zaimportować do kartoteki pieniędzy jako wpłaty lub wypłaty. Na podstawie numeru rachunku bankowego następuje automatyczny wybór kontrahenta. Podstawą do rejestracji dokumentów pieniężnych w programie Handel są zatwierdzone operacje na ra-chunku bankowym. Program Symfonii importuje te operacje i na ich podstawie uzupełnia swoje kartoteki. Wybranie polecenia Import operacji bankowych z menu Firma programu rozpoczyna import danych operacji bankowych z programu Symfonia e-Dokumenty do kartoteki pieniędzy. Aby operacja była możliwa, rachunek bankowy dla którego będą importowane dokumenty płatności musi być zdefiniowany w programie Handel (nie może to być rachunek walutowy). W przeciwnym wypadku operacja bankowa nie zostanie zaimportowana. Podczas importu operacji bankowych są one rozliczane z nierozliczonymi rozrachunkami, o ile program może jednoznacznie zidentyfikować rozliczany rozrachunek. Dla sytuacji niejednoznacznych jest dostępna operacja rozliczania rozrachunków. Jeżeli nazwa kontrahenta lub jego rachunek bankowy w Handlu będzie zgodny z nazwą lub kontem znaj-dującym się na operacji bankowej, program handlowy podpowie kontrahenta na dokumencie płatności. Jeżeli powyższe dane nie będą zgodne, dane kontrahenta należy uzupełnić wybierając go z kartoteki. Po imporcie operacji bankowych, w kartotece Pieniądze pojawią się dodane dokumenty - odpowiednio wpłat i wypłat.
 • Operacje związane z przelewami elektronicznymi dostępne są również w oknie Rozrachunek.
 • Przelewy elektroniczne można przeglądać oraz zlecać również w oknie kontrahenta.
 • Wiekowanie należności i zobowiązań można teraz wykonać na konkretny dzień.
 • Poprawiona została ergonomia ustawień parametrów pracy. Aby ujednolicić strukturę poleceń dostępnych w menu Ustawienia wprowadzono zmiany umiejscowienia grupy ustawień dotyczących Parametrów pracy firmy. Zostały one wydzielone z okna Danych firmy bezpośrednio na gałązkę Ustawień, co zapewnia większą ergonomię pracy z programem.
 • Noty korygujące: Aby umożliwić sprzedawcom towarów i usług korektę omyłek dotyczących danych sprzedawcy, danych nabywcy i oznaczeń towaru/usługi, dodano możliwość drukowania korekt w układzie not korygujących do wybranych dokumentów.
 • Nowy raport pomocniczy: Raport jest pomocny przy odtwarzania kopii bezpieczeństwa, które nie zostały zrobione jednocześnie i status dokumentów w programie handlowym i w e-Dokumentach jest różny. W takim przypadku operacji zaznaczonych jako 'zaimportowane' nie widać w oknie importu. Raport pozwala zaznaczyć operacje bankowe (zaznaczone jako "zaimportowane" nie pojawią się ponownie w oknie importu) lub odznaczyć (umożliwi to ich import w programie handlowym).

 

Faktura 2013

 • Odświeżony interfejs użytkownika: Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu, odświeżono i ujednolicono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.
 • Obsługa przelewów elektronicznych:W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności i odbieraniu wyciągów. Operacje te są możliwe dzięki współdziałaniu programu Handel z programem e-Dokumenty.
 • Obsługa kartoteki Pieniądze została wzbogacona o operacje grupowe związane z przelewami elektronicznymi.
 • Import operacji bankowych: Operacje bankowe można zaimportować do kartoteki pieniędzy jako wpłaty lub wypłaty. Na podstawie numeru rachunku bankowego następuje automatyczny wybór kontrahenta. Podstawą do rejestracji dokumentów pieniężnych w programie Handel są zatwierdzone operacje na ra-chunku bankowym. Program Symfonii importuje te operacje i na ich podstawie uzupełnia swoje kartoteki. Wybranie polecenia Import operacji bankowych z menu Firma programu rozpoczyna import danych operacji bankowych z programu Symfonia e-Dokumenty do kartoteki pieniędzy. Aby operacja była możliwa, rachunek bankowy dla którego będą importowane dokumenty płatności musi być zdefiniowany w programie Handel (nie może to być rachunek walutowy). W przeciwnym wypadku operacja bankowa nie zostanie zaimportowana. Podczas importu operacji bankowych są one rozliczane z nierozliczonymi rozrachunkami, o ile program może jednoznacznie zidentyfikować rozliczany rozrachunek. Dla sytuacji niejednoznacznych jest dostępna operacja rozliczania rozrachunków. Jeżeli nazwa kontrahenta lub jego rachunek bankowy w Handlu będzie zgodny z nazwą lub kontem znaj-dującym się na operacji bankowej, program handlowy podpowie kontrahenta na dokumencie płatności. Jeżeli powyższe dane nie będą zgodne, dane kontrahenta należy uzupełnić wybierając go z kartoteki. Po imporcie operacji bankowych, w kartotece Pieniądze pojawią się dodane dokumenty - odpowiednio wpłat i wypłat.
 • Operacje związane z przelewami elektronicznymi dostępne są również w oknie Rozrachunek.
 • Przelewy elektroniczne można przeglądać oraz zlecać również w oknie kontrahenta.
 • Wiekowanie należności i zobowiązań można teraz wykonać na konkretny dzień.
 • Poprawiona została ergonomia ustawień parametrów pracy. Aby ujednolicić strukturę poleceń dostępnych w menu Ustawienia wprowadzono zmiany umiejscowienia grupy ustawień dotyczących Parametrów pracy firmy. Zostały one wydzielone z okna Danych firmy bezpośrednio na gałązkę Ustawień, co zapewnia większą ergonomię pracy z programem.
 • Noty korygujące: Aby umożliwić sprzedawcom towarów i usług korektę omyłek dotyczących danych sprzedawcy, danych nabywcy i oznaczeń towaru/usługi, dodano możliwość drukowania korekt w układzie not korygujących do wybranych dokumentów.
 • Nowy raport pomocniczy: Raport jest pomocny przy odtwarzania kopii bezpieczeństwa, które nie zostały zrobione jednocześnie i status dokumentów w programie handlowym i w e-Dokumentach jest różny. W takim przypadku operacji zaznaczonych jako 'zaimportowane' nie widać w oknie importu. Raport pozwala zaznaczyć operacje bankowe (zaznaczone jako "zaimportowane" nie pojawią się ponownie w oknie importu) lub odznaczyć (umożliwi to ich import w programie handlowym).

 

Mała Księgowość 2013

 • Odświeżony interfejs użytkownika: Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu, odświeżono i ujednolicono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.
 • Dodany został mechanizm tworzenia klasyfikacji analitycznej i przypisywania jej elementów do poszczególnych zapisów. Możliwe jest podzielenie kwot z zapisów na poszczególne elementy klasyfikacji analitycznej np. projekty lub miejsca powstawania kosztów. Na podstawie tak oznaczonych zapisów można tworzyć zestawienia i wykorzystywać je do dalszych analiz. Użytkownik może zbudować własny system klasyfikacji analitycznej i wykorzystywać go do oznaczania (cechowania) zapisów, a następnie tworzenia różnych zestawień zapisów.
 • Obsługa przelewów elektronicznych: Funkcjonalność e-Przelewy, wspomaga linię programów Symfonia w obsłudze płatności elektronicznych i współpracy z bankami przy wymianie zleceń płatności oraz odbierania wyciągów. Symfonia Mała Księgowość została wzbogacona o funkcjonalności obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania przelewów i odbierania wyciągów bankowych. W wybranych oknach kartotek programu w menu rozwiniętym przyciskiem polecenia Operacje dostępne są polecenia obsługujące współpracę w zakresie obsługi przelewów elektronicznych. Możliwe jest zlecanie przelewów krajowych w tym przelewów z deklaracji podatkowych. Polecenia te dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Symfonia e-Dokumenty i podczas uruchamiania programu Symfonia Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów.
 • W oknie Parametry pracy dla grupy wprowadzone zostało pole wyboru Parametr pracy obo-wiązuje w bieżącej firmie. Działa ono oddzielnie dla każdej karty ustawień parametrów. Zaznaczenie tego pola powoduje, że parametr pracy może być definiowany oddzielnie dla każdej firmy (źródła przychodów).

 

Kadry i Płace 2013

 • Odświeżony interfejs użytkownika: Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu, odświeżono i ujednolicono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.
 • Obsługa przelewów elektronicznych: Umożliwione zostało tworzenie i wysyłanie przelewów elektronicznych przy współpracy z programem Symfonia e-Dokumenty. W związku z tym zmodyfikowany został raport Przelewy. Dodane zostało do niego pole wyboru Utwórz e-Przelew, jest ono widoczne, gdy skonfigurowana jest współpraca z programem Symfonia e-Dokumenty.
 • Rozliczanie zasiłków przy umowach cywilnoprawnych: Dodana została obsługa zasiłków i ich rozliczania dla osób, które mają zawarte umowy cywilnoprawne. Wiąże się to z szeregiem zmian w elementach, wzorcach i raportach.
 • Rozwiązanie stosunku pracy i wyrejestrowanie ZWUA: Akcje Wyrejestrowanie ZWUA oraz Unieważnienie danych zestawu ‘Zgłoszenie ZUA/ZZA’ będą realizowane zdarzeniem Rozwiązanie stosunku pracy.
 • W trzech nowych zestawach dla list płac i kart wynagrodzeń zebrane zostały elementy potrzebne do zestawień ZUS, US i księgowania wynagrodzeń. Ponadto na liście wyboru w raportach zestawy porządkowane są alfabetycznie.
 • We wszystkich zestawach List płac i Kart wynagrodzeń element zasiłki (ogółem) został zastąpiony elementem zasiłki opodatkowane (ogółem). Element zasiłki opodatkowane (ogółem) sumuje wyłącznie zasiłki podlegające opodatkowaniu, natomiast element zasiłki (ogółem) sumuje również zasiłki nieopodatkowane.
 • Do zestawów list płac: Lista płac skrócona + umowy, Lista płac podstawowa + umowy, Lista płac standardowa + umowy, Lista płac rozbudowana + umowy, Lista wypłat z umów cywilnoprawnych dodany został element Zasiłki nieopodatkowane (ogółem).
 • Do zestawów kart wynagrodzeń: Karta wynagrodzeń skrócona + umowy, Karta wynagrodzeń podstawoa + umowy, Karta wynagrodzeń standardowa + umowy, Karta wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych dodany został element Zasiłki nieopodatkowane (ogółem).
 • Dodany został nowy rodzaj akcji Unieważnienie wartości elementów zestawu kadrowego dla definicji zdarzeń. Umożliwia on ustawienie końcowej daty dla wszystkich elementów w zestawie kadrowym.
 • Dodana została opcja Ustaw końcową datę obowiązywania wartości kadrowej dla definicji akcji rodzaju Wypełnienie zestawu danych kadrowych. Pozwala ona zamknąć wstawiane dane kadrowe z datą zakończenia zdarzenia. Dla tego rodzaju definicji akcji została dodana również opcja Zawsze dodawaj nową wartość jeżeli jest wymagana.
 • Na zakładce definicji zdarzenia Zasoby dodana została opcja Inicjalizuj bilans gdy brak wartości umożliwiająca wstawienie zdarzenia, gdy nie są zainicjalizowane bilanse, w których rejestrowane są zasoby.
 • Zmieniony został sposób pobierania tytułu ubezpieczenia dla pracownika. Zamiast z wartości globalnej, pobierany będzie z danych kadrowych wzorców (element Tytuł ubezpieczenia (zgłoszenie)). Element Tytuł ubezpieczenia (pomocniczy) będzie pobierany dla wzorców rozliczanych w okresach pomocniczych.
 • Listy płac obecnie uwzględniają dostęp do pracowników na podstawie praw do katalogów. Oznacza to, że ograniczenie dostępu do katalogu spowoduje ograniczenie dostępu do list płac, na których znajdują się pracownicy z tego katalogu.
 • Zmiany w liczbie wyświetlanych elementów na liście płac: Zniesione zostało ograniczenie liczby wyświetlanych elementów na oknie Edycja list płac. Na oknie Właściwości listy płac na zakładce Zestawy można oznaczyć dowolną ilość elementów. Jeśli żaden element nie został zaznaczony wyświetlona zostanie domyślna liczba elementów definiowana w oknie Wyświetlanie wszystkich list płac (ustawienie początkowe to 20 elementów). Kolumny wyświetlane na oknie Edycja listy płac są sumą z ustawień dla Właściwości listy płac, Wyświetlanie wszystkich listy płac oraz Wyświetlanie listy płac. Elementy kadrowe i płacowe definiowane w ustawieniach wyświetlania list prezentowane będą w pierwszej kolejności.
 • Kartoteka Urzędy skarbowe została zaktualizowana na podstawie danych adresowych organów podatkowych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. Stan aktualny na dzień 31.12.2011 r.
 • Poprawiona została obsługa rozliczenia zasiłku chorobowego z potrąceniem za dostarczenie zwolnienia lekarskiego po terminie.
 • Dodany został raport pozwalający utworzyć zestawienie informacji o pracownikach, których wynagrodzenie jest niższe niż minimalne i należy im się wyrównanie. Raport wykonywany jest z okna Pracownicy, dla wybranego okresu (bazowego, podatkowego lub ZUS).
 • Dodany został raport tworzący wydruk dokumentu ZUS Z-3a.
 • Dodany został raport Zaliczka tworzący wydruk dokumentu pobrania zaliczki przez pracownika na podstawie danych z zestawu kadrowego Potrącenia zaliczek. Raport wykonywany jest, jako domyślna akcja zdarzenia Rejestracja potrącenia zaliczek pieniężnych, ale można go też uruchomić dla wybranych na liście pracowników. Raport umożliwia wybór zaliczek do wydruku.
 • Dodany został raport sprawdzający poprawność danych w zestawach kadrowych Zgłoszenie ZUA/ZZA i Wyrejestrowanie ZWUA. Służy on do sprawdzenia poprawności danych w zestawach kadrowych Zgłoszenie ZUA/ZZA i Wyrejestrowanie ZWUA, są one istotne dla poprawnego generowania deklaracji zgłoszeniowych.
 • Dodana została możliwość utworzenia przelewu elektronicznego do programu Symfonia e-Dokumenty. Zmienione zostało okno ustawień raportu Przelewy. Dodane zostało pole wyboru Utwórz e-Przelew. Wykonanie raportu z zaznaczoną opcją spowoduje utworzenie przelewu elektronicznego w programie Symfonia e-Dokumenty. Uproszczone zostały opcje wyboru rodzaju przelewu.
 • Wydruk raportu zawiera obecnie bardziej szczegółowe informacje o poprawności danych w zestawach kadrowych Zgłoszenie ZUA/ZZA i Wyrejestrowanie ZWUA.
 • Wydruk raportu ZUS Z-3 został zaktualizowany do aktualnych wymagań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Usunięte zostało pole z numerem NIP pracownika. Dodane zostały punkty 10 i 11. Dodana została opcja Pkt 12 Prezentuj podstawy niewchodzące do średniej. Dodana została opcja Drukuj rachunek bankowy pracownika umożliwiająca wybór czy numer konta bankowego pracownika ma być uzupełniony na wydruku.
 • Raport – Dane kadrowe pracownika. Na wydruku raportu kolumna Data obowiązywania została zmieniona na kolumny Data od, Data do. Wiersze nie zawierające danych nie będą drukowane. Wiersze zawierające identyczne dane będą grupowane.
 • Raport Wystąpienie zdarzeń – poprawiony został błąd wydruku raportu Wystąpienie zdarzeń, gdy na liście występuje kilku pracowników o tym samym imieniu i nazwisku.
 • Raport PIT-11 – zmieniony został algorytm wyliczania pozycji 36 na druku PIT-11 tak by kwota kosztów uzyskania była wyliczania bez uwzględnienia zasiłków.
 • Raport Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze – ustawienie w polu Data wydruku uwzględniane jest przy wykonaniu raportu.
 • Raport Karta ewidencji czasu pracy – poprawione zostało wykazywanie na raporcie zdarzenia Opieka nad dzieckiem; wykazywanie faktycznego czasu pracy w godzinach, gdy występuje kilka nieobecności w ciągu jednego dnia; wyświetlanie czasu pracy, gdy wybieramy prezentacje w godzinach i minutach a czas pracy to pełne godziny.
 • Raport Aktualizacja Podstawy urlopu / zasiłku – poprawione zostało wykonanie raportu dla sytuacji, gdy pracownik ma aneks do umowy.
 • Raport Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego – poprawiona została treść wniosku o urlop ojcowski.
 • Raport Świadectwo pracy – poprawione zostało wykazywanie nieobecności całodziennej nieusprawiedliwionej pochodzącej ze zdarzenia Nieobecność całodzienna nieusprawiedliwiona, zmieniono oznaczenie braku wartości na „nie dotyczy”.
 • Raport ZUS ZIUA eksport – poprawiony został błąd uniemożliwiający wysłanie zgłoszenia dla cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL, który zmienił numer paszportu.
 • Raport ZUS ZUA eksport – poprawione zostało tworzenie zgłoszenia, gdy zmieniło się ustawienie danych firmy Osoba fizyczna.
 • Raport ZUS ZUA eksport – rozwiązany został problem uniemożliwiający wysłanie zgłoszenia przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
 • Raport ZUS ZWUA eksport – rozwiązany został problem uniemożliwiający wysłanie zgłoszenia przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.
 • Poprawiony został układ i wygląd wydruku raportów Świadectwo pracy oraz Zaświadczenie o zatrudnieniu. Na ich potrzeby dodane zostały nowe style pisma dla wydruku.
 • Dodane zostały nowe wartości dla elementu kadrowego wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla II kwartału (106,6%) i III kwartału (106,7%) roku 2012.
 • Dodana została nowa wartość dla elementu kadrowego Kwota najniższej emerytury od 01.03.2012 wysokości 799,18 zł.
 • Dodana została nowa wartość dla elementu Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. w poprzednim kwartale dla IV kwartału roku 2011 (3586,75 zł) oraz dla I kwartału roku 2012 (3646,09 zł).
 • Poprawione zostało wykazywanie kwoty wynagrodzenia godzinowego na elemencie Umowa o pracę. Kwota wynagrodzenia za godzinę, gdy pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający edycję danych na zestawie kadrowym z transakcją oraz potrąceniem.
 • Poprawiony został problem z niedziałającymi definicjami wyszukiwania pracowników.
 • Poprawione zostało wyliczanie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy, gdy obecne są godziny nadliczbowe lub praca poza harmonogramem.
 • Elementy Potrącenia (ogółem) i Potrącenia, zaliczki (ogółem) nie są już sumowane przy umowach cywilnoprawnych.
 • Poprawiona została obsługa sytuacji, gdy pracownik ma potrącenia z tytułem wykonawczym przekraczające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i wykazywana jest kwota ujemna.
 • Z zestawu Lista wypłat z umów cywilnoprawnych usunięty został element zaliczka na p. doch. odpr. do US od art.13 pkt 7 – rada nad.
 • Z zestawu Karta wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych usunięty został element zaliczka na p. doch. odpr. do US od art.13 pkt 7- rada nad.
 • Dodany został nowy zestaw Zgłoszenie ZIUA z elementami: zmiana/korekta danych o. ubezp. ZIUA, PESEL, NIP, Dowód tożsamości, Dane osobowe, Urodzony, Dane identyfikacyjne ZUA/ZZA/ZIUA.

 

Symfonia Finanse i Księgowość 2012.a

 • W oknie 'Kontrahent/Umowy', gdzie rejestrowane sa umowy na wymianą e-Faktur zawarte pomiędzy firmami Użytkownika i kontrahenta, pojawia się informacja, że dana umowa została zawarta za pośrednic-twem serwisu www.miedzyfirmami.pl.
 • Dodano możliwość wprowadzania do kartoteki kontrahentów stałych kontrahenta posiadającego siedzibę w Unii Europejskiej poza granicami Polski i posiadającego polski numer NIP. Pozawala to na ujęcie w deklaracji VAT-UE oraz VAT-UEK dokumentów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz importu usług.
 • Zgodnie ze zmianami prawnymi wprowadzono nowy wzór deklaracji VAT UE.
 • Został zmieniony skrót klawiszowy automatycznego dodawania danych do ewidencji danych podatkowych z okna edycji dokumentu. Jest to sekwencja klawiszy Ctrl+9.

 

Symfonia Handel 2012.a

 • poprawiono import dokumentów z pozycjami o typie ‘usługa’ szablonem hmisklep.ams
 • poprawiono wyświetlanie wyniku w polu "Kwota do Zapłaty" na dokumencie Faktura VAT RR pojawiającym się po naliczeniu wpłat na Fundusz Promocji Rolnej
 • poprawiono wystawianie dokumentu magazynowego na podstawie faktury mającej korektę ilości i stawki VAT
 • poprawiono przeliczenie pozycji faktury będącej kompletem po zmianie kursu waluty dokumentu
 • poprawiono przesyłanie dokumentu sprzedaży dla obrotu złomem do programu FK
 • poprawiono wydruk dokumentu Faktura korygująca, wydruk dokumentu DEX w języku angielskim oraz o wydruk dokumentu inwentaryzacji
 • podczas wystawiania faktury do paragonu rejestr pieniężny jest przepisywany obecnie z paragonu
 • na raporcie Lista kontrahentów z wyborem kolumn (kartoteka kontrahentów) pojawia się osobna kolumna z kodami pocztowymi
 • zmiana trybu rezerwacji we właściwościach pozycji nie powoduje usunięcia rabatów  wprowadzonych dla promocji okresowych

 

Symfonia Płace 2012

 • Deklaracje PIT-11(19), PIT-40(17), PIT-4R(3), PIT-8AR(1) i PIT-2(3) zostały dostosowane do zmian w roku 2012 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.
 • Na rok 2012 ustawione zostały następujące parametry: % składki na ubezpieczenie rentowe (8%), wymiar skł. na ub. rent. finans. przez płatnika, wymiar skł. na ub. rent. finans. przez ubezpieczonego, najniższe wynagrodzenie pracownika (1500 zł.), podstawa do ub. społecznych przy urlopie wychowawczym (2049,60 zł), maks. Roczna podst. wym. skł. na ub. emer. i rent., podstawa naliczania składki ZUS (właściciel), podstawa naliczania składki zdrowotnej dla właściciela.
 • W związku ze zmianami w zakresie danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) dodana została możliwość określenia danych identyfikacyjnych ubezpieczonego przy tworzeniu raportów ZUS. Zmiany dotyczą raportów: ZUS ZUA eksport, ZUS ZZA eksport, ZUS ZWUA eksport, ZUS ZCNA eksport, ZUS ZSWA eksport.
 • Naprawiony został błąd podczas tworzenia deklaracji ZUS, gdy skrócona nazwa firmy zawiera znak „&”.
 • Zmieniona została nazwa wzorca Zasiłek wychowawczy na Urlop wychowawczy.

 

Symfonia Kadry i Płace 2012

 • W 'paczce zmian' na rok 2012 zaktualizowane zostały zmiany wartości w elementach: % składki na ubezpieczenie rentowe (płatnik), minimalna podstawa wymiaru zasiłków, najniższe wynagrodzenie pracownika, wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, podstawa składek emerytalno-rentowych od urlopu wychowawczego, współczynnik do ekwiwalentu, miesięczna ulga podatkowa ustawowa, miesięczne koszty uzyskania ustawowe, roczna ulga podatkowa, progi podatkowe, maksymalna roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca ‘Właściciel z ograniczoną składką ZUS’, miesięczne koszty uzyskania ustawowe dla wzorca ‘Koszty uzyskania przy dojazdach’, progi podatkowe dla wzorca ‘Rozl. z małżonk / Samot. wych. dzieci’
 • „SOD współpracująca z aplikacją SODiR OffLine 8.94”
 • Deklaracje PIT-11(19), PIT-40(17), PIT-4R(3), PIT-8AR(1), PIT-8C(5) i PIT-2(3) zostały dostosowane do zmian w roku 2012 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Zaktualizowane zostały również schemy XML dla odpowiadających im e-deklaracji.
 • Dodany został element kadrowy Czy pracownik prowadzi działalność gospodarczą? w celu obsłużenia sytuacji gdy pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę i dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, w takiej sytuacji na deklaracji PIT-11, PIT-8C, PIT-40, PIT-2 powinien być prezentowany numer NIP (a nie PESEL).
 • W związku ze zmianami w zakresie danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) dodana została możliwość określenia danych identyfikacyjnych ubezpieczonego przy tworzeniu raportów ZUS. Zmiany dotyczą raportów: ZUS ZUA eksport, ZUS ZZA eksport, ZUS ZWUA eksport, ZUS ZIUA eksport, ZUS ZCNA eksport, ZUS ZSWA eksport, Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, Deklaracje ZUS – eksport zbiorczy.
 • Dodane zostały elementy określające zakres wykorzystywanych danych identyfikacyjnych dla poszczególnych raportów: Dane identyfikacyjne ZUA/ZZA/ZIUA do zestawu Zgłoszenie ZUA/ZZA, Dane identyfikacyjne ZWUA do zestawu Wyrejestrowanie ZWUA, Dane identyfikacyjne ZCNA do zestawu Zgłoszenie ZCNA, Dane identyfikacyjne ZSWA do zestawu Zgłoszenie ZSWA.
 • W przypadku raportu Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 dodany został element Drukuj NIP pracownika do zestawu Zaświadczenie płatnika składek Z-3.
 • Usunięte zostało wyświetlanie numeru NIP dla pracowników na raportach Zastępcza asygnata zasiłkowa Z-7 oraz ZUS Z-17(karta zasiłkowa).
 • Został przygotowany nowy raport Podsumowanie wynagrodzeń, umożliwiający wydruk zestawienia wynagrodzeń w oparciu o listy płac lub okresy. Zastępuje on dotychczasowy raport Podsumowanie listy płac, którego nazwa została zmieniona na Podsumowanie okresów według katalogów pracowników. W zależności od miejsca, z którego został uruchomiony ten raport, możliwe są następujące rodzaje grupowania: według list płac, gdy został uruchomiony z okna Listy płac, według okresów płacowych, gdy został uruchomiony z okna Pracownicy
 • Program został dostosowany do obowiązującego od 1 stycznia 2012 roku nowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od urlopu wychowawczego.
 • Część raportów została zmodyfikowana, aby ustawienia wyboru okresu/listy płac znajdowały się na jednym oknie. Rozszerzono również ich funkcjonalność o możliwość wykonania dla poszczególnych list płac. Gdy raporty wykonywane są z okna Listy płac jest możliwość wybrania list, dla których chcemy wykonać raport. Raporty uruchamiane z okna Pracownicy pozwalają wybrać okresy. Zmienione zostały raporty: Paski dla pracowników, Paski pionowo, Przelewy, Przelew na konto pracownika – lista, Lista płac, Polecenie księgowania. Podobnie w przypadku wykonywania tych raportów z okna Pracownicy zintegrowana została funkcjonalność znajdująca się do tej pory w dodatkowym oknie wyboru okresów.
 • Dodano opcję Data zawarcia umowy określana na podstawie pozwalającą wybrać sposób określania okresu zatrudnienia pracownika. Dostępne są następujące ustawienia: ciągłości zatrudnienia (domyślne, przedstawia datę początku ciągłego zatrudnienia), ciągłości zatrudnienia i rodzaj stosunku pracy (datę rozpoczęcia umowy wg ostatniego rodzaju stosunku pracy np. ciągłość umów na czas określony), ostatniej umowy o pracę.
 • Raport Etykiety adresowe i książka nadawcza umożliwia obecnie wybór rodzaju adresu (zamieszkania, zameldowania, korespondencyjnego) bezpośrednio na liście.
 • Poprawiona została wydajność programu przy wykonywaniu częstych czynności i raportów. Przyśpieszone zostało działanie programu w następujących obszarach: wyświetlanie i poruszanie się po liście pracowników, zbiorcza edycja danych kadrowych, wykonywanie naliczenia danych płacowych dla pracownika
 • Dane na zakładce Statystyki w oknie Firma oraz na zakładce Karta wynagrodzeń w oknie Pracownik nie są wczytywane automatycznie. Aby je wyświetlić należy po otworzeniu zakładki kliknąć przycisk [F5].
 • Po otwarciu okna zbiorczego wprowadzania danych kadrowych obecnie dane pracowników nie będą ładowane i wyświetlane automatycznie, użytkownik może wybrać czyje dane zostaną załadowane za pomocą menu kontekstowego w kolumnie opcji lub za pomocą przycisku [F5]. Pracownicy, których dane nie zostały jeszcze wczytane oznaczeni są ikoną . W ustawieniach wyświetlania okna można wybrać czy prezentowane ma być pierwsze imię czy nazwisko pracownika. Możliwe jest również uaktywnienie Pola do zmiany obu dat w kolumnie Opcje pozwalające na raz ustawić obie daty obowiązywania.
 • W związku z wydłużeniem od 1 stycznia 2012 r. dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego, zmieniony został domyślny czas trwania zdarzeń: Urlop ojcowski – z 7 na 14 dni, Dodatkowy urlop macierzyński – z 14 na 28 dni, Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą – z 14 na 28 dni.
 • Zaktualizowane zostały opisy kodów ubezpieczenia numer 0426 oraz 0428 zgodnie z rozporządzeniem Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 13 maja 2011 r. (Dz. Ust. z 2011 r. Nr 109 poz. 633)
 • Poprawiono wykazywanie kwoty wynagrodzenia netto na raporcie Zaświadczenie o zarobkach, gdy jest ono niższe niż 100 zł.
 • Poprawiono wykazywanie kwoty wynagrodzenia brutto i netto na raporcie Zaświadczenie o zarobkach w przypadkach gdy wynagrodzenie zasadnicze w umowie o pracę jest niższe niż 1000 zł. a pracownik przebywał długo na urlopie bezpłatnym.
 • usunięto błąd wykonania raportu Zastępcza asygnata zasiłkowa Z-7 po wgraniu raportów naprawczych dotyczących Zaświadczenia o zarobkach.
 • Poprawiono sytuacje w których na raporcie Rozliczenie czasu pracy z RCP nie wyświetlane były zdarzenia wstawione do kalendarza.
 • Poprawiono sytuacje błędnego wykazywania przekroczenia normy czasu pracy w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym.
 • Poprawiono wykazywanie nazwiska pracownika na raporcie Paski pionowo, gdy zostało ono zmienione.
 • Poprawiono naliczanie składki na FGŚP dla umów cywilno-prawnych ze składkami ZUS.
 • Poprawiono wykazywanie daty pobytu w szpitalu na raporcie Świadectwo pracy.
 • Poprawiono układ wydruku ostatniej strony listy płac sklejanej grupowanej według działu.
 • Poprawiono wydruk raportu Świadectwo pracy aby był zgodny z obowiązującym wzorem (nie wymaga miejsca podania urodzenia).
 • Poprawiono wypełnianie wartości pozycji NIP, PESEL, data urodzenia, data wypełnienia dokumentu na raporcie PIT-2.
 • Poprawiono wykazywanie kosztów uzyskania przychodów na raporcie PIT-11 gdy zaznaczono 'Edycja wartości'.
 • Poprawiono wydruk raportu PIT-11(19) po wgraniu suplementu, dla firm z nazwami dłuższymi niż 59 znaków.
 • Poprawiono wykonanie raportu ZUS RSA gdy występuje Rozliczenie wyrównania zasiłku.
 • Uzupełniono klasę zdarzeń Nieobecności pomniejszające koszty uzyskania od praw autorskich.

 

Symfonia Kadry i Płace 2011.b

 • zaktualizowano formularze e-deklaracji PIT-8C(4) oraz PIT-11(18)
 • została zaktualizowana obsługa współpracy z programem SODiR
 • wprowadzono obsługę sytuacji wypłaty zasiłku macierzyńskiego w trakcie trwania urlopu wychowawczego
 • do raportu „Lista Płac” dodano opcję „Drukuj numery kolumn” umożliwiającą oznaczenie kolumn dodatkową numeracją w celu łatwiejszej identyfikacji
 • zaznaczenie nazwy lub kwoty elementu na zakładce „Wynagrodzenia” skutkuje podświetleniem całego wiersza
 • rozbudowana została obsługa wyliczania wynagrodzenia za nadgodziny średniotygodniowe w okresach dłuższych niż jeden miesiąc (uwaga: nowe rozwiązanie nie powinno być używane w przypadku okresów jedno miesięcznych, oraz nie powinno być wstawiane w ostatnim miesiącu rozliczenia przy dłuższym okresie. Wypłata wynagrodzenia za godziny średniotygodniowe w takich przypadkach realizowana jest wzorcem „Nadgodziny przekracz. średniotygodn.normę czasu pracy”)
 • dodane zostało nowe zdarzenie „Rozliczenie wynagrodzenia za godziny średniotygodniowe” przypisujące użytkownika do wzorca „Miesięczne wynag. za godziny nadliczbowe śr. tyg.” oraz uzupełniające atrybuty elementu „Miesięczne rozliczenie nadgodzin średniotygodniowych”
 • poprawiono wyliczenia wartości elementu "l. godz. nadl. przekr. śr. tyg. norm. czasu do wynagrodzenia" w przypadku pracy poza harmonogramem
 • został zmieniony mechanizm wyliczania wymiaru urlopowego pracownika
 • dodana została możliwość wyłączenia naliczania składki zdrowotnej w okresach dodatkowych
 • został ustawiony "Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego" na drugi kwartał 2011 roku
 • została ustawiona „Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. W poprzednim kwartale” w wysokości 3438,21 zł, za okres od 2011-03-01 do 2011-05-31
 • poprawiono zapisywanie plików tymczasowych e-Deklaracji. Obecnie, gdy zainstalowany jest program e-Deklaracje, pliki XML nie pozostają w katalogu tymczasowym programu Kadry i Płace
 • poprawiono wykazywanie kosztów uzyskania przychodów na deklaracji PIT-11 dla pracowników otrzymujących niskie dochody. Wykazywane są faktyczne koszty a nie ustawowe
 • do raportu „Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3” dodana została opcja wydruku podstaw tylko z ostatnich 12 miesięcy. Gdy opcja jest włączona użytkownik jest informowany o braku naliczonych podstaw do chorobowego
 • poprawiono wykazywanie podstaw do chorobowego na raporcie „Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3” w punkcie 10, gdy umowa o prace kończyła się w dniu porodu
 • poprawiono problemy związane z wydrukiem raportu "Zastępcza asygnata zasiłkowa Z-7"
 • poprawiono działanie raportu „Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze” przy zmianie nazwiska pracownika
 • rozwiązanie problemu obliczania parametru „Liczba dni przepracowanych w danym okresie” po wstawieniu urlopu wypoczynkowego w pierwszym dniu miesiąca
 • w zestawie Alimenty został wprowadzony element „Indywidualna kwota wolna od potrąceń”, który określa wysokość kwoty wynagrodzenia, pozostającej pracownikowi przy ustaleniu wysokości potrąceń. Kwota potrąceń jest ustalana zgodnie z elementem „Element z umów cywilnoprawnych potrącaj zgodnie z Kodeksem pracy, łącznie dla wszystkich wynagrodzeń”
 • poprawiono wykazywanie na zakładce „Wynagrodzenia” wartości elementu "składniki o kodzie 11", gdy pracownik chorował cały miesiąc trwający 31 dni
 • poprawiono sytuację, w której generowane były puste podstawy do wynagrodzenia za kwartał mimo zrealizowanych zdarzeń „Premia kwartalna”
 • dodano wykazywanie przepracowanych godzin oraz przepracowanych godzin wraz w urlopem
 • zmodyfikowano sposób wyliczania podstawy za dzień pracy, gdy pracownik w pierwszym miesiącu pracy przepracował godziny nadliczbowe i skorzystał ze zwolnienia lekarskiego.

Newsletter


Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych rozwiązaniach podaj swój e-mail

Kontakt

ul. Paderewskiego 141d
86-300 Grudziądz

tel. +48 56 4610295
fax +48 56 4610296

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

godziny pracy biura: 8:00 - 16:00