Alternative flash content

Requirements

Co nowego w programie Płatnik 8.01.001A?

Wersja 8.01.001A programu Płatnik powstała w celu zapewnienia realizacji wymogów wynikających ze zmian legislacyjnych wprowadzonych:

ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: przyjmowanie, weryfikacja i przetwarzanie przez ZUS dokumentów ubezpieczeniowych za osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,
ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw tj. przyjmowanie, weryfikacja i przetwarzanie przez ZUS dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych wyłącznie z numerem PESEL lub serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE (bez numeru NIP),
ustawą z dnia 21 grudnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 paŸdziernika 1998r., tj. przyjmowanie, weryfikacja i przetwarzanie przez ZUS dokumentów rozliczeniowych z podwyższoną składką na ubezpieczenia rentowe, wchodzącą w życie z dniem 1 lutego 2012r.

Ponadto program został zmodyfikowany w zakresie:

Algorytmów wyliczania i weryfikacji dokumentów rozliczeniowych:

uwzględnienie nowych kodów tytułu ubezpieczenia 0430 i 0431,
uwzględnienie zmiany stopy procentowej na ubezpieczenia rentowe z jednoczesną zmianą proporcji finansowania składek dla kodów tytułu, dla których występuje wspólne finansowanie składki przez płatnika i ubezpieczonego.
Reguł weryfikacji danych wprowadzonych na dokumentach:

sprawdzenie poprawności danych identyfikacyjnych ubezpieczonego na dokumentach. Z dotychczasowych dopuszczalnych identyfikatorów został usunięty NIP ubezpieczonego. Na wszystkich dokumentach za wyjątkiem:
wyrejestrowania z ubezpieczeń (ZWUA)
zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (ZIUA) należy obligatoryjnie podawać Imię i Nazwisko oraz PESEL (dla cudzoziemców - serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE).
sprawdzenie poprawności danych identyfikacyjnych członka rodziny. W przypadku zgłoszenia członka rodziny na dokumencie ZCNA należy obligatoryjnie podawać Imię i Nazwisko członka rodziny oraz PESEL (dla cudzoziemców – serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE). Podanie numeru NIP możliwe jest wyłącznie podczas wyrejestrowania członka rodziny w sytuacji, gdy dotychczas do ZUS nie był przekazywany nr PESEL.
Aktualizacji następujących słowników:

dodanie nowych kodów tytułu ubezpieczenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi:
0430 - osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235), dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi kwota nie wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę
0431 - osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235), dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi nadwyżka ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę
dodanie nowych opisów kodów tytułu od 1 czerwca 2011 roku:
0125 - pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacający składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74 z 27.03.1972, str. 1 z póŸn. zm. Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.05,t.1,str.35), zwanego dalej "rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72" albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Rady (WE) nr 987/2009"
0126 - pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i z mocy przepisów szczególnych niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacający składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009
0426 - osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, opłacająca składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009"
0428 - osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacająca składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009
0910 - osoba bezrobotna pobierająca zasiłek dla bezrobotnych, osoba pobierająca świadczenie integracyjne
0920 - osoba pobierająca stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które została skierowana przez powiatowy urząd pracy lub inny niż powiatowy urząd pracy podmiot kierujący oraz osoba pobierająca stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych
dodanie schematów podlegania ubezpieczeniom dla kodu tytułu 0430 i 0431,
występowanie kodów tytułu na formularzach. Reguła weryfikująca podawanie kodu tytułu na formularzu została ukrytyczniona. Ponadto zablokowano możliwość wysłania do ZUS zgłoszenia oraz rozliczenia z niewłaściwym kodem tytułu,
uwzględnienie płatników składek zobowiązanych do sporządzenia i przekazania dokumentów rozliczeniowych za osobę sprawującą opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w opisie przedziału identyfikatorów dokumentów rozliczeniowych 40-49.
Zmiany algorytmów wyliczania i weryfikacji kwot świadczeń na dokumentach:

uwzględnienie świadczeń dla nowego kodu tytułu 0430 (przy wykazywaniu świadczeń nie należy używać kodu 0431, który służy jedynie do rozliczenia składek od nadwyżki ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia),
usunięcie możliwości wykazywania świadczeń z kodem 1012, gdyż świadczenia te należy wykazywać z kodem podstawowym 1010 i 1020.


Newsletter


Jeśli chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych rozwiązaniach podaj swój e-mail

Kontakt

ul. Paderewskiego 141d
86-300 Grudziądz

tel. +48 56 4610295
fax +48 56 4610296

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

godziny pracy biura: 8:00 - 16:00